Característiques de la població
Població segons lloc de naixement i residència

Província de Lleida
Any: 2021
 Any:     Dades:     
Àmbit geogràfic Homes Dones Total
    Mateix municipi. Mateixa província 90.810 84.572 175.382
    Diferent municipi. Mateixa província 42.429 46.958 89.387
Total província 133.239 131.530 264.769
    Resta de Catalunya 19.816 19.797 39.613
Total Catalunya 153.055 151.327 304.382
    Altra comunitat autònoma 21.002 24.393 45.395
Total nascuts a Espanya 174.057 175.720 349.777
    Total nascuts a l'estranger 50.099 39.851 89.950
Total 224.156 215.571 439.727
  Font: INE. Padró continu