Característiques de la població
Població segons nacionalitat i sexe

Província de Lleida
Any: 2021 (totes les nacionalitats)
 Any:   Consulta:     Dades:     
Àmbit geogràfic Homes Dones Total
Dades no disponibles
  Font: INE. Padró continu