Glossari


Població segons el lloc de naixement i residència

A partir de 1996, en què es posa en marxa el funcionament del Padró continu, les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any, llevat de 1997, en què per raons tècniques no es va fer. Així, des de 1998, del Padró continu s'obté la població segons el lloc de naixement i residència, que relaciona la residència dels habitants per sexe d'un municipi amb el seu lloc de naixement per categories:

  • Mateixa CA. Mateixa província. Mateix municipi: nascuts al mateix municipi
  • Mateixa CA. Mateixa província. Diferent municipi: nascuts a un altre municipi de la província
  • Mateixa CA. Mateixa província: nascuts a la província de Girona
  • Mateixa CA. Diferent província: nascuts a les províncies de Tarragona, Lleida o Girona
  • Mateixa comunitat autònoma: nascuts a Catalunya
  • Diferent comunitat autònoma: nascuts fora de Catalunya, a la resta de l'Estat espanyol
  • Nascuts a l'estranger

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), Padró continu