Habitatges en construcció
Habitatges construïts de nova planta. Acabats

Província de Lleida
Any: 2021
 Any:    
Municipi Qualificacions definitives
d'habitatges de protecció oficial
Promoció privada DGAH
Cèdules d'habitabilitat
d'habitatges lliures DGAH
Certificats de final d'obra
dels col·legis d'aparelladors
TOTAL 46 703 554
  Font: Departament de Territori i Sostenibilitat