Pressupostos municipals
Ingressos

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
Any: 2021
Informació relacionada
» Despeses
» Deute viu
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:     
Previsió inicial. Classificació econòmica Import (euros)
Impostos directes 208.919.540,12
Impostos indirectes 12.090.143,04
Taxes i altres ingressos 102.323.521,51
Transferències corrents 158.464.443,79
Ingressos patrimonials 7.617.411,02
Alienació d'inversions reals 4.639.374,23
Transferències de capital 69.062.253,29
Actius financers 582.598,79
Passius financers 17.182.062,61
Total ingressos 580.881.348,40
  Font: Ministerio de Economía y Hacienda