Pressupostos municipals
Despeses

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
Any:2021
Informació relacionada
» Ingressos
» Deute viu
 Municipis de l'àmbit:   Any:     Classificació:     
Previssió inicial. Classificació economica Import (Euros)
Remuneracions del personal 190.738.993,30
Despeses de béns corrents i de serveis 213.983.997,99
Despeses financeres 2.886.065,82
Transferències corrents 36.642.739,57
Fons de Contingència i altres imprevistos 1.929.549,35
Inversions reals 105.963.462,68
Transferències de capital 3.890.057,32
Actius financers 582.083,00
Passius financers 20.232.110,31
Total Despeses 576.849.059,34
  Font: Ministerio de Economía y Hacienda