Glossari


Ingressos

Podem definir el pressupost com un document jurídic públic elaborat periòdicament, en el qual es recull de forma comptable l'autorització del límit de despeses i les previsions d'ingressos de la hisenda pública durant l'exercici econòmic corresponent, d'acord amb el seu pla econòmic. En el cas de les dades de què disposem en el Observatori 231, parlem de pressupost inicial; per consultar les liquidacions finals podeu visitar el web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (www.minhap.gob.es).

Ingressos: classificació econòmica

 Ingressos corrents

  • 1: impostos directes.
  • 2: impostos indirectes.
  • 3: taxes i altres ingressos.
  • 4: transferències corrents. Comprèn els recursos de naturalesa no tributària rebuts sense contraprestació directa pels agents que concedeixen les transferències i que estan destinats a finançar operacions corrents.
  • 5: ingressos patrimonials. Inclou els ingressos procedents de rendes del patrimoni o de la propietat.

Ingressos de capital

  • 6: alienació d'inversions reals. Inclou els ingressos procedents de la venda de béns de capital que siguin propietat de l'entitat pública que els alieni.
  • 7: transferències de capital. Comprèn els recursos de naturalesa no tributària rebuts sense contraprestació directa pels agents que concedeixen les transferències i destinats a finançar operacions de capital.

Ingressos financers

  • 8: actius financers. Recull els ingressos procedents de l'alienació d'actius financers (accions, obligacions, etc.), així com els procedents del reintegrament de préstecs concedits i els reintegraments de dipòsits i finances constituïts.
  • 9: passius financers. Inclou els ingressos procedents de l'emissió de deute públic, així com l'obtenció de préstecs, de qualsevol naturalesa, interior o exterior, i tant si són a curt com a llarg termini. També inclou els dipòsits i les fiances rebuts.

Font: web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques