Síntesi Municipal IV
Tots els municipis de la província de Lleida
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2021 4.737
   Pavellons 124
   Pistes poliesportives 805
   Camps poliesportius 277
   Sales esportives 696
   Frontons 44
   Pistes de tennis 189
   Pistes d'esquaix 16
   Pistes de pàdel 195
   Piscines a l'aire lliure 822
   Piscines cobertes 89
Espais d'atletisme 32
Espais de petanca 186
Altres espais esportius 955
Àrees d'activitat esportiva 307
Biblioteques 2018 100
Pública local 59
Pública Generalitat 26
Privada 3
Resta 12
Biblioteques per 10 mil hab. 2,00
Assistencial 2020
Places en residències per a gent gran 4.907
Centres de dia per a gent gran 81
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 35
Pensions no contributives de la Seguretat Social 3.368
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 8
Residus 2011
Total residus any (milers de tones) 193
Variació anual -0,91%
Variació 2009-2011 -1,28%
Residus. Kg/hab/dia 1,21
% recollida selectiva s/total 31,74%
Variació 2009-2011 9,80

Cadastre 2020

Parcel·les cadastre rústic 504.143
Subparcel·les cadastre rústic 1.020.761
Valor cadastral mitjà 8.800 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 175.056
Valor cadastral mitjà 31.475 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 11.008
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 3.325
Superfície parcel·les edificades (ha) 7.683
Béns immobles (Unitats) 409.107
Valor cadastral mitjà 45.639 €
Residencial 236.822
No residencial 172.278
Magatzem 50,00%
Comercial 7,00%
Sòl vacant 19,00%
Industrial 20,00%
Oficines 0,00%
Resta 0,00%

Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro