Població en relació amb l'activitat
Síntesi per sexe i edat

Tots els municipis de la província de Lleida, 2001. Codi INE: INV01
Informació relacionada
» Ocupats per branques d'activitat
 Municipi/s:      Any:      Sexe:   Dades:     
  16-24 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys 65-99 anys Total
Població de 16 anys i més 41.318 84.725 72.098 34.630 74.957 307.728
Ocupats 19.031 68.088 53.138 16.030 1.896 158.183
  Busquen la primera ocupació 980 658 185 60 0 1.883
  Desocupats amb ocupació anterior 1.642 4.147 2.238 852 62 8.941
Total població activa 21.653 72.893 55.561 16.942 1.958 169.007
  Servei militar 0 0 0 0 0 0
  Jubilats o pensionistes 21 67 1.076 5.590 60.397 67.151
  Incapacitats permanents 105 869 2.074 2.524 2.343 7.915
  Escolars i estudiants 20.776 1.863 194 53 54 22.940
  Feines de la llar 893 6.635 11.294 8.527 8.480 35.829
  Altres situacions 1.305 2.398 1.899 994 1.725 8.321
Total població inactiva 23.100 11.832 16.537 17.688 72.999 142.156
Població total 44.753 84.725 72.098 34.630 74.957 311.163
  Font: Idescat