Renda familiar disponible
Província de Lleida
Any: 2019
 Any:     
Província RFDB.
Milers d'euros
RFDB per habitant.
Milers d'euros
RFDB per habitant.
Índex Catalunya=100
TOTAL 0 € 0 € 0 %
  Font: Idescat