Impost sobre béns immobles
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

Província de Lleida
Any: 2020
 Any:     
Municipi Nombre de
rebuts
Base Imposable
(milers d'euros)
Quota íntegra
(euros)
TOTAL 394.987 16.611.497 132.109.034
  Font: Idescat