Síntesi Municipal I
Tots els municipis de la província de Lleida
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca --
Superfície (km2) 12.168,42
Altitud (metres) 538,01
Entitats singulars 1.024
Nuclis o disseminats 1.558

Demografia 2021

Població total 439.727
Variació anual 0,28%
Variació 2017-2021 1,70%
Habitants per km2 36
Homes 224.156
Dones 215.571
Percentatge de joves 15,77%
Percentatge d'adults 64,71%
Percentatge pob. gran 19,52%
Índex d'envelliment 123,79
Edat mitjana 43,60
Índex de dependència global 54,53
Índex de recanvi 120,95
Població estacional 284.838
Població resident a l'estranger 21.515
Naixements 3.399
Índex sintètic de fecunditat 1,29
Defuncions 4.859
Taxa bruta de mortalitat 11,06
Població estrangera 79.833
Variació anual 5,54%
Variació 2016-2020 8,92%
Edat mitjana 33,62
Taxa d'estrangeria 18,16%
5 principals nacionalitats 49.678
Romania 21.409
Marroc 17.674
Senegal 4.851
Ucraïna 3.118
Colòmbia 2.626

Orígen de la població estrangera. 2020

Pressupostos municipals 2020

Ingressos 532.422.473€
Variació anual 5,31%
Ingressos corrents / habitant 1.214€
Despeses 520.509.477€
Variació anual 4,24%
Inversió / habitant 177€
Despeses / habitant 1.187€
Deute viu 210.146.000€
Variació anual -3,96%
Deute / habitant 479€
Deute / Ingressos corrents 39,47%

Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda