Síntesi Comparativa I
Àmbit principal: Tots els municipis de la província de Lleida
Àmbit de comparació: Abella de la Conca
 Àmbit principal:     Pàgina:       
 Àmbit de comparació:    Veure tots els municipis      
Demografia
 Estructura de la població 2021  Tots els municipis de la província de Lleida Abella de la Conca
 Població Total 439.727 171
 Població resident a l'estranger 21.515 57
 Habitants per km² 36 2
 Edat mitjana de la població 43,60 49,20
 Taxa de joventut 9,26% 7,60%
 Índex d'envelliment 123,79 250,00
 Índex de sobreenvelliment 19,78 26,67
 Índex de dependència global 54,53 58,33
 Índex de dependència juvenil 24,37 16,67
 Índex de dependència senil 30,17 41,67
 Índex de recanvi 120,95 150,00
 Índex de potencialitat 70,91 72,22
 Índex de tendència 83,31 55,56

 Nacionalitat (% total població) 2020  Tots els municipis de la província de Lleida Abella de la Conca
 Total espanyols 81,79% 86,89%
   Àfrica 7,66% 0,00%
   Amèrica 2,26% 1,09%
   Àsia 0,80% 0,00%
   Europa 7,49% 12,02%
   Resta del món 0,00% 0,00%
 Total estrangers 18,21% 13,11%

 Lloc de naixement (% total població) 2021  Tots els municipis de la província de Lleida Abella de la Conca
 Mateix municipi. Mateixa província 39,88% 28,65%
 Total província 60,21% 56,14%
 Total Catalunya 69,22% 83,63%
 Total nascuts a Espanya 79,54% 88,30%
 Total nascuts a l'estranger 20,46% 11,70%

 Moviment natural i migratori de la població 2020  Tots els municipis de la província de Lleida Abella de la Conca
 Taxa bruta de natalitat 7,73 ND
 Taxa bruta de mortalitat 11,06 ND
 Índex sintètic de fecunditat 1,29 ND
 Saldo migratori per mil habitants 1,86 -5,08
 Ràtio d'immigració exterior 40,72% 0,00%

Qualitat de vida
 Indicadors  Tots els municipis de la província de Lleida Abella de la Conca
 Poliesportiu cobert per 10.000 hab. 1,00 0,00
 Piscina coberta per 10.000 hab. 4,43 0,00
 Camps de futbol, rugbi, etc. per 10.000 hab. 15,83 0,00
 Biblioteques per 10.000 hab. 2,31 0,00
 Residus. Kg/hb/dia 1,20 1,62
 % recollida selectiva s/total 31,74% 47,66%
 Places en residències per a gent gran s/pob +65 anys per 1000 hab. 57,62 0,00
 Beneficiaris de pensions no contr. de la SS per 1000 hab. 7,68 0,00
 Policies locals per 1000 hab. 0,78 0,00

 Cadastre urbà. Béns immobles per antiguitat 2020  Tots els municipis de la província de Lleida Abella de la Conca
 Total béns immobles 410.194 213
 Abans de 1950 14,84% 41,31%
 1950-1959 3,55% 4,69%
 1960-1969 7,52% 7,51%
 1970-1979 13,00% 3,76%
 1980-1989 10,77% 8,92%
 1990-1999 13,04% 11,27%
 2000 i posterior 25,55% 6,57%
 Sòl vacant 7,65% 15,02%
 Sense definir 0,20% 0,00%
  Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE, Consell Català de l'Esport, Agència de Residus de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família i Dirección General del Catastro.