Informe de contractació
Tots els municipis de la província de Lleida
Període: Maig 2023
 Municipis de l'àmbit:   Període.        


 Nombre Contractes Total Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 10.881 4.978 84,33% 962 9,70%
 Dones 5.698 1.824 47,08% 19 0,33%
 Menors de 20 anys 1.022 406 65,91% 127 14,19%
 De 20 a 24 anys 2.492 772 44,88% 216 9,49%
 De 25 a 29 anys 1.946 679 53,59% 130 7,16%
 De 30 a 44 anys 5.694 2.529 79,91% 337 6,29%
 Majors de 45 anys 5.425 2.416 80,29% 171 3,25%
 TOTAL 16.579 6.802 69,57% 981 6,29%

 Durada del contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Indefinit/Indeterminat 10.670 4.025 60,57% 251 2,41%
 Fins a 1 mes 3.250 1.450 80,56% 367 12,73%
 D'1 a 3 mesos 1.871 998 114,32% 600 47,21%
 De 3 a 6 mesos 646 268 70,90% -99 -13,29%
 De 6 a 12 mesos 112 46 69,70% -145 -56,42%
 De 12 a 24 mesos 19 13 216,67% 5 35,71%
 Més de 24 mesos 11 # # # #
 TOTAL 16.579 6.802 69,57% 981 6,29%

 Tipus de contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Ordinari temps indefinit 9.655 3.971 69,86% 1.497 18,35%
 Foment de la contractació indefinida 5 -2 -28,57% -14 -73,68%
 Indefinit minusvàlids 25 8 47,06% 7 38,89%
 Convertits en indefinits 240 -50 -17,24% -1.119 -82,34%
           
 Obra o servei 0 0 ND -56 -100,00%
 Eventuals circumstàncies producció 5.495 2.741 99,53% 934 20,48%
 Interinitat 847 34 4,18% -174 -17,04%
 Temporals bonificats minusvàlids 16 -5 -23,81% -7 -30,43%
 Inserció 31 6 24,00% -72 -69,90%
 Relleu # -2 -40,00% # #
 Jubilació parcial 13 -2 -13,33% -2 -13,33%
 Substitució jubilació 64 anys 0 0 ND 0 ND
 Pràctiques 8 -19 -70,37% -9 -52,94%
 Formació 45 42 1.400,00% -1 -2,17%
 Altres 196 80 68,97% -4 -2,00%
           
 TOTAL INDEFINITS 9.925 3.927 65,47% 371 3,88%
 TOTAL TEMPORALS 6.654 2.875 76,08% 610 10,09%
           
 TOTAL CONTRACTES 16.579 6.802 69,57% 981 6,29%

 Sector econòmic Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 7.159 4.485 167,73% 2.439 51,67%
 Indústria 1.243 242 24,18% -300 -19,44%
 Construcció 668 127 23,48% -257 -27,78%
 Serveis 7.509 1.948 35,03% -901 -10,71%
 TOTAL 16.579 6.802 69,57% 981 6,29%

 Nombre Contractes Estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 7.256 3.891 115,63% 1.468 25,36%
 Dones 2.880 1.448 101,12% 311 12,11%
 TOTAL 10.136 5.339 111,30% 1.779 21,29%

 Nombre Contractes ETT Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 2.180 1.255 135,68% 702 47,50%
 Dones 907 531 141,22% 475 109,95%
 TOTAL 3.087 1.786 137,28% 1.177 61,62%

  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació