Informe Pressupost Municipal
Tots els municipis de la província de Lleida
 Municipis de l'àmbit:   Període.     

Previsió inicial ingressos. Classificació econòmica  2020  2021 
 Impostos directes 207.272.292 208.919.540
 Impostos indirectes 13.505.327 12.090.143
 Taxes i altres ingressos 101.469.163 102.323.522
 Transferències corrents 140.536.669 158.464.444
 Ingressos patrimonials 7.998.219 7.617.411
 Alienació d’inversions reals 3.482.656 4.639.374
 Transferències de capital 46.539.084 69.062.253
 Actius financers 475.931 582.599
 Passius financers 11.143.134 17.182.063
 Total ingressos 532.422.473 580.881.348

Previsió inicial despeses. Classificació econòmica  2020  2021 
 Remuneracions del personal 181.117.917 190.738.993
 Despeses de béns corrents i de serveis 206.462.761 213.983.998
 Despeses financeres 3.197.706 2.886.066
 Transferències corrents 35.910.189 36.642.740
 Fons de contingència i altres imprevistos 4.301.381 1.929.549
 Inversions reals 74.146.566 105.963.463
 Transferències de capital 3.353.738 3.890.057
 Actius financers 455.596 582.083
 Passius financers 21.464.600 20.232.110
 Total despeses 530.410.455 576.849.059

Previsió inicial despeses. Classificació funcional  2020  2021 
 Serveis caràcter general 169.690.654 187.981.627
 Seguretat, protecció i promoció social 37.625.708 41.039.504
 Producció de béns públics de caràcter preferent 112.481.648 124.747.037
 Producció de caràcter econòmic 43.137.425 55.171.806
 Regulació econòmica de caràcter general 133.813.632 143.303.416
 Deute públic 23.760.411 22.555.258
 Total despeses 520.509.477 574.798.649

Ingressos. Evolució i indicadors  Ingressos corrents per habitant  Deute / Ingressos corrents 
 2021 1.113,00 ND
 2020 1.073,58 44,64%
 2019 1.052,98 47,78%
 2018 1.018,52 52,47%
 2017 1.017,58 57,63%
 2016 989,07 66,67%
 2015 961,13 75,50%
 2014 929,93 84,20%
 2013 926,57 74,71%
 2012 888,98 84,06%
 2011 930,39 72,41%
 2010 919,94 73,73%
 2009 926,00 71,89%
 2008 929,09 64,17%

Despeses. Evolució i indicadors  Total despeses per habitant  Inversions per habitant 
 2021 1.307,17 249,82
 2020 1.186,98 176,73
 2019 1.148,05 152,00
 2018 1.152,93 178,56
 2017 1.118,52 124,75
 2016 1.063,20 114,46
 2015 1.026,27 120,14
 2014 1.036,73 134,64
 2013 1.039,88 154,20
 2012 1.055,50 194,18
 2011 1.167,27 271,16
 2010 1.266,72 469,73
 2009 1.324,37 485,37
 2008 1.357,51 571,18

Deute viu. Evolució i indicadors  Total deute  Deute / habitant 
 2021 ND ND
 2020 210.146.000 479,22
 2019 218.806.000 503,08
 2018 231.330.000 534,41
 2017 253.557.000 586,42
 2016 286.212.000 659,41
 2015 316.393.000 725,62
 2014 342.956.000 783,00
 2013 305.239.000 692,29
 2012 331.056.000 747,25
 2011 297.985.000 673,70
 2010 298.285.000 678,28
 2009 290.510.000 665,69
 2008 254.510.000 596,22

  Nota: Tota la informació en euros
  Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministerio de Economía y Hacienda.