Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Lleida
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (3T 2021)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 182.473 3,56%
Homes 102.321 3,88%
Dones 80.152 3,18%
Menys de 30 anys 27.121 8,83%
De 30 a 44 anys 63.768 -0,16%
De 45 a 54 anys 52.027 4,63%
> 55 anys 39.333 5,14%
Estrangers 35.105 12,11%

 Llocs de treball: Assalariats 3T 2020  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 137.422 -2,35%
 Agricultura 3.640 1,28%
 Indústria 24.521 -0,04%
 Construcció 9.840 -0,46%
 Serveis 99.421 -3,21%

 Llocs de treball: Autònoms 3T 2020  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 37.915 -1,24%
 Agricultura 9.191 -2,19%
 Indústria 2.721 -4,79%
 Construcció 4.474 -1,15%
 Serveis 21.529 -0,37%

 Atur registrat. Octubre 2023  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 17.208 -6,77%
 Homes 7.274 -7,56%
 Dones 9.934 -6,18%
 Menors de 20 anys 353 -17,33%
 De 20 a 24 anys 1.017 -3,05%
 De 25 a 29 anys 1.349 -17,89%
 De 30 a 44 anys 5.108 -10,04%
 Majors de 45 anys 9.381 -2,89%
 Estrangers 4.969 -9,54%
 Agricultura 1.471 -12,96%
 Indústria 1.659 -6,54%
 Construcció 1.231 -8,95%
 Serveis 11.438 -6,76%
 Sense ocupació anterior 1.409 2,62%
 Taxa d'atur registrat 0,00% -0,63pp
     Homes 0,00% -2,58pp
     Dones 0,00% 1,73pp

 Contractació registrada. Octubre 2023  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 10.333 -8,27%
 Homes 5.920 -5,20%
 Dones 4.413 -12,07%
 Menors de 20 anys 697 -1,69%
 De 20 a 24 anys 2.098 0,48%
 De 25 a 29 anys 1.371 -13,28%
 De 30 a 44 anys 3.292 -13,14%
 Majors de 45 anys 2.875 -7,14%
 Estrangers 4.173 -3,91%
 Agricultura 1.504 -4,81%
 Indústria 1.206 -1,79%
 Construcció 588 -23,34%
 Serveis 7.035 -8,51%
 Indefinits 5.683 -12,30%
 Temporals 4.650 -2,80%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Gener  2022 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 6.890 -23,68%
 Nivell assistencial (Subsidi) 4.689 -21,21%
 Renda activa 613 -2,85%
 Total prestacions 12.192 -21,90%
 Taxa de cobertura total 59,54% #pp

 Població activa local registrada  IIIT 2021 % Variació interanual 
 Total 200.559 -1,05%
 Homes 109.179 -1,28%
 Dones 91.380 -0,77%
  Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.
  pp: punts percentuals.