Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Lleida
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (3T 2021)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 182.473 3,56%
Homes 102.321 3,88%
Dones 80.152 3,18%
Menys de 30 anys 27.121 8,83%
De 30 a 44 anys 63.768 -0,16%
De 45 a 54 anys 52.027 4,63%
> 55 anys 39.333 5,14%
Estrangers 35.105 12,11%

 Llocs de treball: Assalariats 3T 2020  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 137.422 -2,35%
 Agricultura 3.640 1,28%
 Indústria 24.521 -0,04%
 Construcció 9.840 -0,46%
 Serveis 99.421 -3,21%

 Llocs de treball: Autònoms 3T 2020  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 37.915 -1,24%
 Agricultura 9.191 -2,19%
 Indústria 2.721 -4,79%
 Construcció 4.474 -1,15%
 Serveis 21.529 -0,37%

 Atur registrat. Abril 2024  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 16.792 -4,28%
 Homes 7.000 -4,70%
 Dones 9.792 -3,97%
 Menors de 20 anys 392 0,77%
 De 20 a 24 anys 924 0,65%
 De 25 a 29 anys 1.362 -1,02%
 De 30 a 44 anys 4.921 -7,19%
 Majors de 45 anys 9.193 -3,81%
 Estrangers 4.775 -9,79%
 Agricultura 1.312 -12,59%
 Indústria 1.550 -6,12%
 Construcció 1.263 -4,17%
 Serveis 11.107 -3,96%
 Sense ocupació anterior 1.560 3,52%
 Taxa d'atur registrat 0,00% -0,38pp
     Homes 0,00% -2,37pp
     Dones 0,00% 2,03pp

 Contractació registrada. Abril 2024  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 10.931 11,80%
 Homes 6.821 15,55%
 Dones 4.110 6,09%
 Menors de 20 anys 697 13,15%
 De 20 a 24 anys 1.801 4,71%
 De 25 a 29 anys 1.531 20,84%
 De 30 a 44 anys 3.607 13,97%
 Majors de 45 anys 3.295 9,50%
 Estrangers 5.320 10,90%
 Agricultura 2.918 9,12%
 Indústria 1.266 26,47%
 Construcció 627 15,90%
 Serveis 6.120 10,05%
 Indefinits 6.411 6,89%
 Temporals 4.520 19,61%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Gener  2022 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 6.890 -23,68%
 Nivell assistencial (Subsidi) 4.689 -21,21%
 Renda activa 613 -2,85%
 Total prestacions 12.192 -21,90%
 Taxa de cobertura total 59,54% #pp

 Població activa local registrada  IIIT 2021 % Variació interanual 
 Total 200.559 -1,05%
 Homes 109.179 -1,28%
 Dones 91.380 -0,77%
  Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.
  pp: punts percentuals.