Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Lleida
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (3T 2021)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 182.473 3,56%
Homes 102.321 3,88%
Dones 80.152 3,18%
Menys de 30 anys 27.121 8,83%
De 30 a 44 anys 63.768 -0,16%
De 45 a 54 anys 52.027 4,63%
> 55 anys 39.333 5,14%
Estrangers 35.105 12,11%

 Llocs de treball: Assalariats 3T 2020  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 137.422 -2,35%
 Agricultura 3.640 1,28%
 Indústria 24.521 -0,04%
 Construcció 9.840 -0,46%
 Serveis 99.421 -3,21%

 Llocs de treball: Autònoms 3T 2020  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 37.915 -1,24%
 Agricultura 9.191 -2,19%
 Indústria 2.721 -4,79%
 Construcció 4.474 -1,15%
 Serveis 21.529 -0,37%

 Atur registrat. Maig 2023  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 16.923 -9,29%
 Homes 7.041 -11,94%
 Dones 9.882 -7,31%
 Menors de 20 anys 353 13,87%
 De 20 a 24 anys 832 -8,37%
 De 25 a 29 anys 1.305 -18,44%
 De 30 a 44 anys 5.095 -14,67%
 Majors de 45 anys 9.338 -5,37%
 Estrangers 4.747 -20,94%
 Agricultura 1.376 -28,82%
 Indústria 1.611 -9,44%
 Construcció 1.269 -6,28%
 Serveis 11.238 -8,39%
 Sense ocupació anterior 1.429 7,93%
 Taxa d'atur registrat 0,00% -0,87pp
     Homes 0,00% -2,89pp
     Dones 0,00% 1,56pp

 Contractació registrada. Maig 2023  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 16.579 6,29%
 Homes 10.881 9,70%
 Dones 5.698 0,33%
 Menors de 20 anys 1.022 14,19%
 De 20 a 24 anys 2.492 9,49%
 De 25 a 29 anys 1.946 7,16%
 De 30 a 44 anys 5.694 6,29%
 Majors de 45 anys 5.425 3,25%
 Estrangers 10.136 21,29%
 Agricultura 7.159 51,67%
 Indústria 1.243 -19,44%
 Construcció 668 -27,78%
 Serveis 7.509 -10,71%
 Indefinits 9.925 3,88%
 Temporals 6.654 10,09%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Gener  2022 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 6.890 -23,68%
 Nivell assistencial (Subsidi) 4.689 -21,21%
 Renda activa 613 -2,85%
 Total prestacions 12.192 -21,90%
 Taxa de cobertura total 59,54% #pp

 Població activa local registrada  IIIT 2021 % Variació interanual 
 Total 200.559 -1,05%
 Homes 109.179 -1,28%
 Dones 91.380 -0,77%
  Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.
  pp: punts percentuals.