Informe d'activitat econòmica
Àmbit: Tots els municipis de la província de Lleida
 Municipis de l'àmbit:       

 Empreses IIIT 2012  IIIT 2013 
 Empreses Total 16.450 15.891
 Agricultura 779 795
 Indústria 1.655 1.599
 Construcció 1.924 1.693
 Serveis 12.092 11.804
 Variació interanual -2,98% -3,40%
 Variació quinquennal ND -14,15%

Empreses CCAE 1 dígit IIIT 2013 Variació interanual Index d'especialització
A- Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 2,05% 100,00
C- Indústries manufactureres -3,38% 100,00
F- Construcció -12,01% 100,00
H- Transport i emmagatzematge -2,38% 100,00

 Macromagnituds Total  per habitant 
 RBFD pm 2019 (euros) 5.777.057.000 15.522,09
 PIB 2019 (euros) ND ND

 Parc d'automòbils 2020   2019  2020 
 Parc d'automòbils 355.105 360.336
 Índex de motorització per mil hab. 816,46 821,72

 Construcció d'habitatges 2021  2020  2021 
 Habitatges iniciats 498 633
 Habitatges acabats 742 554

 Pressupost municipal 2021  2020  2021 
 Ingressos (euros) 532.422.473 580.881.348
 Despeses (euros) 520.509.477 574.798.649
 Deute viu (euros) 210.146.300 ND
Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Departament d'Empresa i Ocupació i Departament de Territori i Sostenibilitat.