Informe de qualitat de vida
Tots els municipis de la província de Lleida
 Municipis de l'àmbit:       

 Equipaments esportius 2021  Total  Per 10.000 hab. 
 Pavellons 124 2,82
 Pistes poliesportives 805 18,31
 Camps poliesportius 277 6,30
 Sales esportives 696 15,83
 Frontons 44 1,00
 Pistes de tennis 189 4,30
 Pistes d'esquaix 16 0,36
 Pistes de pàdel 195 4,43
 Piscines a l'aire lliure 822 18,69
 Piscines cobertes 89 2,02
  Espais d'atletisme 32 0,73
  Espais de petanca 186 4,23
  Altres espais esportius 955 21,72
  Àrees d'activitat esportiva 307 6,98
 Total 4.737 107,73

 Equipaments culturals 2001  Total  Per 10.000 hab. 
 Arxius 22 0,60
 Museus 43 1,18
 Teatres i auditoris 6 0,16
 Sales de cinema 37 1,01
 Biblioteques (any 2018) 100 2,31

 Centres Educatius  2005  2006 
Públic  Privat  Públic  Privat 
 Infantil 290 49 303 49
 Primària 214 26 213 26
 ESO 41 22 41 22
 Cicles Formatius Grau Mig 28 9 30 9
 Cicles Formatius Grau Superior 22 6 22 6
 Batxillerat 38 15 38 15
 Educació Especial 7 5 5 5
 Total 640 132 652 132

 Places de centres Educatius  2005  2006 
Públic  Privat  Públic  Privat 
 Infantil 642 272 688 275
 Primària 903 252 932 254
 ESO 424 167 423 165
 Cicles Formatius Grau Mig 114 33 127 33
 Cicles Formatius Grau Superior 98 24 101 25
 Batxillerat 137 57 136 56
 Educació Especial 35 20 33 20
 Total 2.353 825 2.440 828

 Assistencial  2019  2020 
 Places en residències per a gent gran 4.873 4.907
 Centres de dia per a gent gran 81 81
 Centres ocupacionals per a persones amb disminució 35 35
 Pensions no contributives de la Seguretat Social 3.387 3.368

 Residus municipals (Tones)  2010  2011 
 Vidre 8.584 8.340
 Paper i cartó 12.634 11.252
 Envasos lleugers 6.194 6.385
 Matèria orgànica 19.870 20.509
 Residus voluminosos 6.043 7.065
 Poda i Jardineria 501 2.151
 Piles 31 38
 Medicaments 39 40
 Altres residus deixalleries 4.494 2.976
 Rebuig 136.648 131.729
 Total 194.772 192.992

 Cadastre urbà   2019  2020 
 Parcel·les urbanes (unitats) 174.519 175.056
 Superfície parcel·les urbanes (ha) 10.938 11.008
   Superfície parcel·les sense edificar (ha) 3.297 3.325
   Superfície parcel·les edificades (ha) 7.642 7.683
 Béns immobles (unitats) 407.355 409.100
   Residencial 236.396 236.822
   No residencial ND ND

 Cadastre urbà. Béns immobles per antiguitat   2019  2020 
 Abans de 1950 61.028 60.868
 1950-1959 14.615 14.582
 1960-1969 30.844 30.828
 1970-1979 53.388 53.325
 1980-1989 44.225 44.180
 1990-1999 53.472 53.507
 2000-2009 104.701 104.807
 2010 i posterior 14.991 15.896
 Sòl vacant 30.692 31.373
 Sense definir 904 828

 

  Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Consell Català de l'Esport, Dirección General del Catastro i Agència de Residus de Catalunya.