Glossari


Contractes. Comparació de períodes

El contracte de treball és un acord entre empresari i treballador mitjançant el qual el treballador s'obliga a desenvolupar serveis per compte de l'empresari i sota la seva direcció a canvi d'una retribució.

L'article 8.1 de l'Estatut dels treballadors (en endavant, ET) disposa que el contracte de treball es pot formalitzar per escrit o de paraula. Legalment, determinades modalitats de contractes s'han de formalitzar obligatòriament per escrit.

Els empresaris, segons l'article 16 de l'ET, estan obligats a comunicar el contingut dels contractes de treball, siguin o no concertats per escrit, i les seves pròrrogues, a l'oficina pública d'ocupació en el termini de 10 dies a comptar de la seva concertació. A Catalunya, les oficines de registre i comunicació són les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (OSOC).

S'explota informació estadística introduïda a la base de dades durant el mes en qüestió, independentment de quan es van comunicar els contractes. Per tant, pot incloure contractacions comunicades amb anterioritat al mes de referència de la informació que no es van poder introduir a la base de dades per motius diversos.

El mes de gener de 2003 s'ha produït un canvi metodològic. A partir d'aquesta data no es comptabilitzen els contractes registrats a les OSOC, sinó els contractes amb lloc de treball a Catalunya, independentment de la comunitat autònoma en què s'hagin registrat.

 

MODALITATS DE CONTRACTACIÓ

La normativa vigent ofereix un ventall de modalitats de contractació, que poden ser incentivades o no. Els objectius d'aquest ampli ventall són múltiples, com, per exemple, potenciar la contractació indefinida, afavorir la inserció laboral de determinats col·lectius, aconseguir la formació teòrica i pràctica dels joves, donar resposta a necessitats i característiques de l'activitat productiva, o fer compatibles les necessitats personals, formatives i professionals dels treballadors amb les exigències d'adaptabilitat de les empreses.

En la publicació, classifiquem les modalitats de contractes en dos grans grups: indefinits i temporals.

En el grup de contractes indefinits distingim:

  • Ordinari per temps indefinit (art. 15 del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; art. 12 de l'ET segons la redacció donada pel RDL 15/1998, de 27 de novembre, modificat per la Llei 12/2001, de 9 de juliol). Es pot formalitzar per escrit o de paraula. En aquesta modalitat es classifiquen els contractes indefinits a temps complet i a temps parcial concertats amb treballadors sense discapacitat, que no es poden acollir a cap incentiu.
  • Foment de la contractació indefinida (disposició addicional primera de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, i/o art. 4 de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, prorrogada en el capítol II per la disposició addicional quarta de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, i modificada per la disposició final primera del RDL 5/2002, de 24 de maig; disposició transitòria cinquena del RDL 5/2002, i article 47 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre). S'ha de formalitzar sempre per escrit. Per definició, només són a jornada completa (ja que els indefinits a temps parcial s'inclouen en una categoria pròpia). En aquesta modalitat s'inclouen contractes que s'acullen a alguna de les situacions següents:
  • Contractes la indemnització dels quals és de 33 dies de salari per any de servei quan s'extingeixen per causes objectives i l'extinció és declarada improcedent, que estan pensats per contractar determinats col·lectius (joves aturats des de 16 fins a 30 anys, ambdós i