Glossari


Taxa d'atur registral, estimada per sexe, evolució

 

Definició:1 relació entre la població desocupada registrada mensualment a les oficines d'ocupació (SOC) i la població activa local registrada trimestralment (vegeu la descripció de la variable a «Dades municipals»).

Fórmula: (població desocupada registrada mensualment / població activa local registrada trimestralment) x 100

La taxa d'atur registral coincideix el darrer mes de cada trimestre amb la taxa d'atur registral del Departament d'Empresa i Ocupació.2 Quant a la resta de mesos, s'estima la població activa partint dels ocupats diferits de la taxa d'atur registral (del Departament d'Empresa i Ocupació) del trimestre immediatament anterior més la suma dels aturats del mes en qüestió.

Periodicitat: mensual

Font: elaboració pròpia en col·laboració amb la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local, a partir de la taxa d'atur registral del Departament d'Empresa i Ocupació, i la Mostra de vides laborals de la Seguretat Social.

 

1 Fins al juliol del 2015, la taxa d'atur registrat a escala municipal es calculava per mitjà de l'estimació anual de la població activa (població activa local estimada), basant-se en el padró municipal i les taxes d'activitat de l'Enquesta de població activa (EPA). La publicació de la taxa d'atur registral municipal a mitjan 2014 per part del Departament d'Empresa i Ocupació va provocar que a partir del mes d'agost del 2015 la Diputació de Girona, conjuntament amb la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, decidís fer-la servir, amb l'estimació dels mesos intertrimestrals i de les edats i el sexe.

2 Hi coincideix quan la publica el Departament d'Empresa i Ocupació. Com que les taxes trimestrals es publiquen uns 20 dies després que finalitzi el mes trimestral (març, juny, setembre i desembre), durant aquests 20 dies el Observatori 231 estima la taxa d'atur basant-se en la població activa disponible immediatament anterior. Una vegada el Departament d'Empresa i Ocupació publica la taxa, el Observatori 231 recalcula la taxa d'atur dels mesos trimestrals (març, juny, setembre o desembre).