Glossari


Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

 

Definició: tribut de caràcter directe i de naturalesa personal que grava la renda dels subjectes passius en funció de la quantitat i de les circumstàncies familiars i personals que hi concorren. Constitueixen la renda del subjecte passiu tots els seus rendiments nets, més els increments de patrimoni. Les circumstàncies personals i familiars graduen la quota de l'import, en cada cas, mitjançant les deduccions legalment establertes.

  • Base imposable: consisteix en l'import format pel total de rendiments obtinguts pel contribuent durant el període impositiu. Inclou, principalment, els rendiments del treball, el capital immobiliari i mobiliari, els rendiments empresarials i professionals i les variacions patrimonials.
  • Quota resultant: és la quantitat resultant de minorar les deduccions per doble imposició (dividends, internacional...) i de les compensacions fiscals a la quota líquida.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)