Glossari


Índex d'especialització

 

Definició: indica el grau d'especialització en un sector econòmic que té un territori respecte d'un altre territori superior (en aquest cas, de la província). Es mesura comparant el pes que cada sector econòmic té en aquests dos territoris. Si el valor de l'índex és 100 o al voltant de 100, el territori analitzat té una especialització en el sector similar a la de l'altre territori; si és més alt que 100, és que està relativament especialitzat, i si s'acosta a 0, és que no ho està. Detecta concentracions d'activitats més acusades que a la mitjana de l'àmbit determinat.

Fórmula: (activitats de l'epígraf de l'àmbit X / activitats de l'àmbit X) / (activitats de l'epígraf de l'àmbit Z / activitats de l'àmbit Z)

*També denominat quocient de localització regional. La denominació varia segons el manual que es consulti.