Glossari


Places en residències per a gent gran

 

Definició: percentatge de places residencials ofertes per cada 1.000 habitants de 65 anys o més.

Fórmula: (places de residències per a gent gran / població de 65 anys o més) x 1.000

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Benestar Social i Família

Periodicitat: anual