Glossari


Densitat de sales de cinema i teatres per 10.000 habitants

 

Definició: sales de cinema i teatres per cada 10.000 habitants. 
 
Fórmula: (total de sales de cinema i teatres / població total) x 10.000 habitants 
 
Font: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

Periodicitat: decennal