Glossari


Densitat d'arxius i museus per 10.000 habitants

 

Definició: arxius i museus per cada 10.000 habitants.

Fórmula: (total d'arxius i museus / població total) x 10.000 habitants 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

Periodicitat: decennal