Glossari


Densitat de biblioteques per 10.000 habitants

 

Definició: nombre de biblioteques per cada 10.000 habitants.

Fórmula: (nombre de biblioteques / població total) x 10.000 habitants

Font: Estadística de biblioteques, característiques bàsiques, biennal (Idescat); Estadística de biblioteques (INE) i Anuari estadístic (UNESCO)

Periodicitat: biennal

Observacions: l'Estadística de biblioteques recopila dades de totes les biblioteques públiques i privades, de qualsevol titularitat, excepte les privades, l'ús de les quals no està permès al públic, ni tan sols en condicions especials. No s'hi inclouen, però, per la pròpia definició de l'operació, les biblioteques escolars.