Glossari


Taxa de coneixement del català

 

Definició: és la relació que hi ha entre la població de més de 2 anys que entén el català i el total de la població de més de 2 anys.

Fórmula: (població que l'entén / població més gran de 2 anys) x 100

Font: censos de població 2001 i 2011, i Enquesta padronal 1996 (Idescat)

Periodicitat: quinquennal (enquesta padronal intercensal) i decennal (censos

Observacions: es considera que una persona «entén» el català quan és capaç de comprendre una conversa sobre un tema corrent.