Glossari


Taxa de llars unipersonals

 

Definició: percentatge de llars formades per una sola persona.

Fórmula: (llars amb 1 membre / total de llars) x 100

Font: censos de població 1991 i 2001, i Enquesta padronal 1996 (Idescat)

Periodicitat: quinquennal (enquesta padronal intercensal) i decennal (censos)