Glossari


Dimensió mitjana de la llar

 

Definició: quocient entre el total de població i el nombre de llars. Expressa el nombre de persones per llar.

Fórmula: total de població / total de llars

Font: censos de població 1991 i 2001 i Enquesta padronal 1996 (Idescat)

Periodicitat: quinquennal (enquesta padronal intercensal) i decennal (censos)

Observacions: llar és un grup de persones (una o més) que resideixen al mateix habitatge familiar i que comparteixen algunes despeses en comú. A diferència del concepte de família, no necessàriament han d'estar vinculades per parentiu.