Glossari


Percentatge d'adults

 

Definició: percentatge d'adults respecte del total de la població. Població també denominada potencialment activa.

Fórmula: (població de 16 a 64 anys / població total) x 100

Font: Padró d'habitants (INE), Enquesta padronal 1996 i censos de població 1991 i 2001 (Idescat)

Periodicitat: anual