Glossari


Atur registrat estrangers. Comparació de períodes

Demandes d'ocupació registrades a les OSOC que estan actives l'últim dia laborable de cada mes i que compleixen els criteris estadístics per mesurar l'atur registrat establerts a l'Ordre ministerial d'11 de març de 1985 (BOE de 14 de març de 1985). Una persona es classifica en l'atur registrat si és un demandant d'ocupació inscrit en una OSOC que no està en cap de les situacions següents:

 • Els treballadors ocupats que sol·licitin un treball per compatibilitzar-lo amb l'actual o canviar-lo pel que fan, les persones que estan en suspensió o reducció de jornada per un expedient de regulació d'ocupació i els que estan ocupats en un treball de col·laboració social.
 • Els treballadors sense disponibilitat immediata per treballar o en una situació incompatible amb el treball: jubilats, pensionistes d'invalidesa absoluta o gran invalidesa, persones de més de 65 anys, treballadors en situació d'incapacitat laboral transitòria o baixa mèdica, demandants que fan el servei militar, estudiants d'ensenyament oficial reglat de menys de 25 anys o que superen aquesta edat però són demandants de primera ocupació i els de formació ocupacional que compleixin les condicions següents:
  • tenir més de 20 hores lectives setmanals,
  • tenir una beca de manutenció, i
  • ser demandants de primera ocupació.
 • Els treballadors que sol·liciten exclusivament una ocupació de característiques específiques: els que sol·liciten una ocupació a domicili, o per un període inferior a tres mesos o una jornada setmanal inferior a 20 hores; els que s'inscriuen a les oficines d'ocupació com a requisit previ per participar en un procés de selecció per un lloc de treball determinat, i els que sol·liciten un treball exclusivament per a l'estranger.
 • Els treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per atur, mentre el rebin o mentre no hagi passat un període superior a un any des del dia del naixement del dret.
 • Els demandants registrats com a aturats que es neguen injustificadament a participar en cursos de formació ocupacional.

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació, Departament d'Empresa i Ocupació

ERR: error matemàtic.