Glossari


Habitatges construïts de nova planta. Iniciats

Les dades elaborades per la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana s'obtenen a partir de dos arxius administratius. D'una banda, de les tramitacions d'habitatges de protecció oficial i les tramitacions de les cèdules d'habitabilitat. De l'altra, de l'arxiu dels col·legis d'aparelladors i arquitectes tècnics de Catalunya, amb els quals la SHiMU va establir un conveni per explotar les seves bases de dades. Definicions següents:

  • Habitatge iniciat: habitatge que disposa dels expedients visats pels col·legis d'aparelladors.
  • Habitatge iniciat amb protecció oficial: habitatge que ha obtingut la qualificació provisional de protecció oficial després que la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana hagi iniciat les promocions.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat