Glossari


Residus municipals domiciliaris

Quantitat en tones dels residus de recollida selectiva i de rebuig que generen els domicilis i els comerços de cada municipi.

  • La recollida selectiva inclou: vidre, paper i cartró, envasos lleugers, matèria orgànica, residus voluminosos, poda i jardineria, altres residus valoritzables i rebuig.
  • El residu de rebuig és la brossa que es diposita en els contenidors ordinaris i que es porta cap als abocadors o les incineradores.

Font: Agència de Residus de Catalunya (ARC), Departament de Territori i Sostenibilitat